Thời khóa biểu

Lớp Baby Fingers

Sân chơi Phòng Baby Fingers Tiếp tân Sân thượng
07:30
Đón trẻ & hoạt động tự do
07:30
08:30
08:00
08:30
Ăn sáng
08:30
08:45
Circle Time
08:45
10:30
09:00
09:30
10:00
10:30
Hoạt động Montessori
10:30
10:45

Âm nhạc Montessori
10:45
11:30

Chuẩn bị bàn ăn & ăn trưa
10:45
11:30
11:00
11:30
Ngủ trưa
11:45
14:15

Âm nhạc Montessori
14:15
14:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
Ăn xế
14:30
15:00
15:00
Chơi tự do dưới sân cát
15:20
16:10
Anh Văn
15:00
15:20
15:30
16:00
Âm nhạc Montessori
16:10
16:30
16:30
Trả trẻ
16:30
17:30
17:00

Sân chơi

 • Chơi tự do dưới sân cát
  15:20 - 16:10

Phòng Baby Fingers

 • Ăn sáng
  08:30 - 08:45
 • Hoạt động Montessori
  10:30 - 10:45
 • Âm nhạc Montessori
  10:45 - 11:30
 • Chuẩn bị bàn ăn & ăn trưa
  10:45 - 11:30
 • Ngủ trưa
  11:45 - 14:15
 • Âm nhạc Montessori
  14:15 - 14:30
 • Ăn xế
  14:30 - 15:00
 • Anh Văn
  15:00 - 15:20
 • Âm nhạc Montessori
  16:10 - 16:30

Tiếp tân

 • Đón trẻ & hoạt động tự do
  07:30 - 08:30
 • Trả trẻ
  16:30 - 17:30

Sân thượng

 • Circle Time
  08:45 - 10:30
Sân chơi Phòng Baby Fingers Tiếp tân Sân thượng
07:30
Đón trẻ & hoạt động tự do
07:30
08:30
08:00
08:30
Ăn sáng
08:30
08:45
Circle Time
08:45
10:30
09:00
09:30
10:00
10:30
Hoạt động Montessori
10:30
10:45

Âm nhạc Montessori
10:45
11:30

Chuẩn bị bàn ăn & ăn trưa
10:45
11:30
11:00
11:30
Ngủ trưa
11:45
14:15

Âm nhạc Montessori
14:15
14:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
Ăn xế
14:30
15:00
15:00
Chơi tự do dưới sân cát
15:20
16:10
Anh Văn
15:00
15:20
15:30
16:00
Âm nhạc Montessori
16:10
16:30
16:30
Trả trẻ
16:30
17:30
17:00

Sân chơi

 • Chơi tự do dưới sân cát
  15:20 - 16:10

Phòng Baby Fingers

 • Ăn sáng
  08:30 - 08:45
 • Hoạt động Montessori
  10:30 - 10:45
 • Âm nhạc Montessori
  10:45 - 11:30
 • Chuẩn bị bàn ăn & ăn trưa
  10:45 - 11:30
 • Ngủ trưa
  11:45 - 14:15
 • Âm nhạc Montessori
  14:15 - 14:30
 • Ăn xế
  14:30 - 15:00
 • Anh Văn
  15:00 - 15:20
 • Âm nhạc Montessori
  16:10 - 16:30

Tiếp tân

 • Đón trẻ & hoạt động tự do
  07:30 - 08:30
 • Trả trẻ
  16:30 - 17:30

Sân thượng

 • Circle Time
  08:45 - 10:30
No hoạt động available!

Lớp Fingers

Sân chơi Phòng Fingers Tiếp tân Sân thượng
07:30
Đón trẻ & ăn sáng
07:30
08:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
Ngủ trưa, dọn dẹp, đánh răng
12:15
14:30
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
Âm nhạc Montessori
15:00
15:20

Anh Văn
15:20
16:00
15:30
16:00
Âm nhạc Montessori
16:00
16:30
16:30
Trả trẻ
16:30
17:00

Phòng Fingers

Tiếp tân

 • Đón trẻ & ăn sáng
  07:30 - 08:30
 • 16:30 - 17:00
Sân chơi Phòng Fingers Tiếp tân Sân thượng
07:30
Đón trẻ & ăn sáng
07:30
08:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
Ngủ trưa, dọn dẹp, đánh răng
12:15
14:30
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
Âm nhạc Montessori
15:00
15:20

Anh Văn
15:20
16:00
15:30
16:00
Âm nhạc Montessori
16:00
16:30
16:30
Trả trẻ
16:30
17:00

Phòng Fingers

Tiếp tân

 • Đón trẻ & ăn sáng
  07:30 - 08:30
 • 16:30 - 17:00
No hoạt động available!